Garance serióznosti

Naše obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek, které zpracovala Asociace pro elektronickou komerci. Garantují tak zákazníkům férové jednání a oboustraně výhodné podmínky. Věříme, že s nákupy u nás budete spokojeni.

 

Všeobecné obchodné podmienky

podľa § 1751  zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)

 

pre eshop

www.pruvodce-mapy.sk

 

 

I. Základné ustanovenia a definície

 

1.       Tieto všeobecné VOP (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy pre predaj a kúpu tovaru prostredníctvom eshopu.

 

2.       Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlky v dohode v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

3.       Eshop je webové rozhranie, umiestnené na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.pruvodce-mapy.sk.

 

4.       Predávajúcim je spoločnosť International Travel Maps CZ s.r.o. IČ: 28992504 so sídlom Na Harfe 10/947, 19000 – Praha 9, zapísaná  v obchodnom registri vedenom MS v Prahe, oddiel C vložka 158449 predovšetkým v oblasti predaja kartografických výrobkov a kníh (ďalej len „tovar“). Kontaktný email je: itmczrep@gmail.com, kontaktný tel. je +420608706842.

 

5.       Kupujúcim je svojprávna fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu pre iné než svoje súkromné, nepodnikateľské účely.

 

6.       Kupujúcim - spotrebiteľom sa rozumie svojprávna fyzická osoba, ktorá uzaviera kúpnu zmluvu s Predávajúcim pre svoje súkromné, nepodnikateľské účely.

 

 

II. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

 

1.       Všetok tovar  uvedený v eshope  je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

2.       Internetový obchod obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú v eshope uvedené. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.       Eshop obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v eshope platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.

 

4.       Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru týmito spôsobmi:

a)      prostredníctvom svojho Užívateľského účtu, pokiaľ sa zaregistroval, alebo

b)      vyplnením objednávkového formulára v eshope, pokiaľ sa nezaregistroval, alebo

c)       prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na emailovú adresu Predávajúceho.

 

5.       Objednávka obsahuje vždy tieto údaje:

a)      presný názov objednaného tovaru,

b)      počet kusov tovaru,

c)       zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar a zvolený spôsob dodania objednávaného tovaru,

d)      kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

 

6.       Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

 

7.       Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon Kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu Kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito VOP na webovej stránke a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa s týmito VOP zoznámil.

 

8.       Hneď po obdržaní objednávky pošle Predávajúci Kupujúcemu automatický email o obdržaní objednávky na emailovú adresu Kupujúceho. Do dvoch pracovných dní od odoslania tohto automatického emailu Predávajúci pošle Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky sa považuje za uzavretie zmluvy.

 

9.       Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu), požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

10.   V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho pozmenenú ponuku, s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho.

 

11.   Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až potvrdením o prijatí Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho.

 

12.   Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávky doposiaľ nepotvrdené Predávajúcim, a to telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle Predávajúceho, alebo na kontaktnú emailovú adresu Predávajúceho. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s Predávajúcim. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadne ktorého sa nedá odstúpiť od zmluvy, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti s kúpnou zmluvou vynaložil.

 

13.   Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá:

a)      potvrdením o prijatí objednávky poslanej Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho,

b)    zaplatením kúpnej ceny,  ak nastane skôr ako skutočnosť podľa bodu a).

 

14.   V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v eshope, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar, za túto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie prijatia objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci upozorní Kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare v eshope alebo v priebehu objednávania už  nie je aktuálna. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

15.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

III. Užívateľský účet

 

1.       Na základe registrácie Kupujúceho prevedenej v eshope môže Kupujúci pristupovať do svojho Užívateľského účtu. Zo svojho Užívateľského účtu môže Kupujúci objednávať tovar. V prípade, že to eshop umožňuje, môže Kupujúci  vykonávať  objednávanie tovaru aj bez registrácie v eshope.

 

2.       Pri registrácii do Užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

 

3.       Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho Zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Užívateľského účtu tretími osobami.

 

4.       Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

 

5.       Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.

 

6.       Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 

IV. Cena tovaru , platobné podmienky a dodanie tovaru

 

1.       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej  zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

a)    bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho CZ8520100000002400535644, vedený v spoločnosti  Fio Banka a.s. (ďalej len „účet Predávajúceho“) a to len po potvrdení objednávky Predávajúcim a na základe faktúry, ktorú Predávajúci vystaví a pošle na email Kupujúceho,

b)    v hotovosti pri osobnom odbere v sídle firmy – po predchádzajúcej dohode,

c)     v hotovosti pri platbe na dobierku,

d)    v hotovosti pri osobnom odbere na odberných miestach www.zasilkovna.cz

 

2.       Platba tovaru je možná v českých korunách (Kč) alebo v Eurách (Eur).

 

3.       Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené v eshope, v objednávke a budú uvedené v potvrdení objednávky. Pokyny pre bezhotovostnú platbu budú Kupujúcemu oznámené v potvrdení objednávky.

 

4.       Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

 

5.       Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, alebo u objednávok s celkovou cenou nad 10 000 Kč, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

6.       V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

7.       V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť  kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.

 

8.       Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci v prípade platby na dobierku expeduje spravidla do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na bankový účet Predávajúci tovar skladom expeduje spravidla do dvoch pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na bankový účet.

 

9.       Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný.

 

10.   Spôsoby dodania tovaru sú:

a)      na doručovaciu adresu určenú Kupujúcim v objednávke,

b)      osobný odber na odberných miestach.

 

11.   Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatie tovaru sú uvedené v eshope, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo  strany Predávajúceho.

 

12.   V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

13.   Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

14.   Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

15.   V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

16.   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať ibaže Predávajúci uvedie výslovne inak.

 

17.   Predávajúci vystaví ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu faktúru/daňový doklad. Tento doklad vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju spolu s kúpnou zmluvou a týmito VOP v elektronickej podobe na emailovú adresu Kupujúceho alebo súčasne s tovarom.

 

18.   V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň predĺženia vo výške 20 Kč, maximálne však celkom 500 Kč, ako i ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

19.   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, než tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

20.   Kupujúci preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 

1.       Kupujúci – spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „spotrebiteľ“) má v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

 

2.       Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 

a)      pri dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa prania Kupujúceho alebo pre jeho osobu,

b)      dodávke tovaru, ktorého cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy

c)       pri dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý  bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

d)      pri oprave alebo údržbe uskutočnenej v mieste určenom spotrebiteľom na žiadosť. To však neplatí v prípade následného uskutočnenia iných ako žiadaných úprav či dodaní iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

e)      pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je  možné vrátiť,

f)       pri dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

g)      pri dodávke novín, periodík alebo časopisov.

 

3.       Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zasielať na kontaktnú emailovú adresu Predávajúceho alebo na adresu sídla Predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. XI. týchto VOP.

 

4.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúci a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do 14 dní od odstúpenia od kúpnej  zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým ho Predávajúci od spotrebiteľa prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru spotrebiteľom či iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalšie náklady. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

 

5.       Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný  a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

 

6.       Nárok na náhradu škody vzniknutý na tovar je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

7.       Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať  do Českej republiky, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie), nie je možné za pôvodných podmienok dodať alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo pokiaľ nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky. V takom prípade vráti Predávajúci spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

 

8.       V prípade, že Predávajúci odstúpi od zmluvy, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, že Kupujúci už celkom alebo z časti uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne:

 

a)      na bankový účet oznámený na tento účel Kupujúcim, alebo

b)      účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny, pokiaľ Kupujúci žiadny bankový účet v odstúpení neudá,

       a to do troch dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

9.       Ak je spolu s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa, nadobúda darovacia zmluva ohľadne takého daru účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť  i poskytnutý darček.

 

 

VI. Práva z chybného plnenia

 

1.       Práva a povinnosti zmluvných strán, ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

 

2.       Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace  so zodpovednosťou Predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je prílohou č. 2 týchto VOP.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

1.       Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 &Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

2.       Predávajúci ako správca osobných údajov učinil pred vydaním týchto VOP oznámenie Úradu pre ochranu osobných údajov o tom, že hodlá spracovávať osobné údaje, a je zaregistrovaný pod ev. č. 00059411.

 

3.       Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, emailová adresa, telefónne číslo  (ďalej spolu len ako „osobné údaje“).  

 

4.       Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia Zákazníckeho účtu.

 

5.       Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom Užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej v eshope bez registrácie) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu, informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

6.      Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu,  spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho predávané tretím osobám.

7.       Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účelu spracovania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

8.       Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

9.       V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho  alebo v rozpore so zákonom,  najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a)      požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

b)      požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

10.   Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

 

11.   Kupujúci je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to podaním adresovaným Predávajúcemu na kontaktnú emailovú adresu itmczrep@gmail.com

 

 

VIII. Zasielanie obchodných informácií (newsletterov) a ukladanie cookies

 

1.       Ak Kupujúci neurčí inak, Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom Predávajúceho na emailovú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho.

 

2.       Za účelom zvýšenia užívateľskej prívetivosti používa Predávajúci na prevádzku eshopu tzv. cookies - malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve eshopu uložené v počítači návštevníka eshopu pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníkov v eshope. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke eshopu návštevník súhlasí s používaním cookies. Bližšie informácie o cookies si môže návštevník prečítať na odkaze nachádzajúcom sa hneď vedľa zakliknutia. Návštevník nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Predávajúci nemôže zaručiť plnú funkčnosť eshopu.

 

 

IX. Doručovanie

 

1.       Zmluvné strany môžu všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom emailovej komunikácie, a to na emailovú adresu uvedenú v Užívateľskom účte Kupujúceho či uvedenú Kupujúcim v objednávke, resp. na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v Eshope.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

1.       Všetky dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia platným a účinným právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne  záväzných právnych predpisov.

 

2.       V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle takisto význam daného slova v množnom čísle a naopak.

 

3.       V prípade, že sú tieto VOP k dispozícii pre Kupujúceho vo viacerých jazykových verziách, má prednosť česká verzia. Predávajúci v takom prípade nezodpovedá za správnosť takého prekladu.  

 

4.       V prípade, že niektoré ustanovenie VOP je neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojim zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia  nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

5.       V otázkach neupravených týmito VOP sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými v eshope. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zreteľné z eshopu.

 

6.       Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov(http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov hája aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

 

7.       Prípadné sťažnosti vybavuje Predávajúci prostredníctvom kontaktného e-mailu, alebo kontaktného telefónu. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržuje (v zmysle § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka).

 

8.       Obsah eshopu Predávajúceho (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a obsah v súvisiacich online a tlačených médiách (propagačné letáky, inzercie atď), vrátane programového vybavenia eshopu a týchto VOP, je chránený autorským právom Predávajúceho a môže byť chránený ďalšími právami Predávajúceho alebo tretích osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený, ani použitý žiadnou treťou stranou, k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho úplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené v eshope. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude Predávajúci postupovať najmä v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, a so zákonom č. 40/2009 Zb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

 

9.       Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do eshopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Užívateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní eshopu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace eshop a užívať eshop alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

 

10.   Kúpna zmluva vrátane VOP je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám. Ustanovenie týchto VOP a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a VOP Kupujúcemu nie sú týmto nijako dotknuté. Kúpnu zmluvu vrátane VOP poskytne Predávajúci Kupujúcemu v elektronickej podobe zaslaním emailom.

 

11.   V prípade otázok k VOP a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

 

12.   Predávajúci  si v zmysle § 1752 občianskeho zákonníka vyhradzuje oprávnenie tieto VOP v primeranom rozsahu meniť. Nové znenie VOP zverejní Predávajúci na svojich www stránkach a Kupujúci bude na takú prípadnú zmenu upozornený e-mailom, a to v primeranej lehote predtým, ako nové VOP vstúpia do  platnosti. Kupujúci má právo zmeny VOP písomne odmietnuť, a to najneskôr do dňa, kedy nastane ich účinnosť. V prípade, že Kupujúci zmeny VOP v tejto dobe neodmietne, platí, že sa zmluvný vzťah riadi novým znením VOP. V prípade, že Kupujúci zmeny/nové úplné znenie VOP odmietne, sú Predávajúci i Kupujúci oprávnení príslušný zmluvný vzťah predčasne ukončiť, a to vzájomnou dohodou či výpoveďou. Výpovedná lehota v takom prípade činí 2 mesiace od písomného oznámenia o zmene VOP druhej zmluvnej strane.  

 

13.   Prílohu č. 1 týchto VOP tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

14.   Prílohu č. 2 týchto VOP tvorí reklamačný poriadok.

 

15.   Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú riešiť prípadné spory zmierovou cestou, popr. pomocou mediátora. Pre prípad riešenia svojich vzťahov súdnou cestou, strany týmto v zmysle §89a občianskeho súdneho poriadku dohodnú miestnu príslušnosť Obvodný súd pre Prahu 9.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2016.

 

 

 

 

 

 

0 ks
Košík: 0,00
0 ks